osteopathie Home  |  Forum  |  Contact  |  Login
 

Osteopathie Enquête
Jouw stem geeft osteopathie een wettelijk kader

 
 

Osteopathie in Belgie

Reeds van omstreeks 1980 ijveren Belgische osteopaten voor het oprichten van een orgaan, dat zich bezighoudt met de officiële erkenning van osteopathie en de interne controle van het beroep osteopaat. 

In antwoord op de vraag van het Europese Parlement in 1997 ontstond in 1999 de ‘Wet Colla’, "wet op de niet-conventionele geneeswijzen van 29.04.1999” (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24.06.1999) waarbij de basisbeginselen van de wet op de niet-conventionele geneeswijzen werden vastgelegd. Deze kaderwet vormde een start naar de erkenning van 4 complementaire geneeswijzen: de osteopathie, de chiropractie, de acupunctuur en de homeopathie. 

Tot op heden bestaat er echter nog geen verdere uitwerking van deze wet en zo ook geen concrete wettelijke benadering van de osteopathie. Het enige uitvoeringsbesluit dat tot op heden werd gepubliceerd is het Koninklijk besluit van 10.02.2003 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26.02.2003) wat de beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken erkent. Door het uitblijven van ernstige initiatieven vanuit het ministerie van Volksgezondheid om de wet op de niet-conventionele geneeswijzen (zoals omschreven in deze wet) ten uitvoering te brengen (onder andere het samenstellen van paritaire commissies die het "nog lege kader” van de wet moeten invullen)  dagvaardden het IAO, The International Academy for Osteopathy en het ROB, Register voor de Osteopaten van België samen de Belgische staat op 30/05/2008. 

In België profileren zich ondertussen zo een 6-tal beroepsverenigingen die allen menen "de waarheid in petto te bezitten”. Uiteraard leidde dit tot een toestand die een duidelijke consensus in de osteopathie op weg naar een erkenning in België flink in de weg staat.In België zijn dus verschillende beroepsverenigingen erkend welke een ethische commissie hebben dat als controle orgaan werkt voor haar leden.

Het GNRPO (Groepering Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten) kwam zo als representant tot stand en vormt het overkoepelend orgaan van de verschillende Belgische beroepsverenigingen, die ondertussen door de Raad van State zijn erkend. Het GNRPO zorgt voor de uniformiteit binnen de osteopathie en de vertegenwoordiging ervan bij de overheden. Volgende beroepsverenigingen voldeden aan de criteria voor wat betreft structuur en voor wat betreft competentie van hun leden; 

1.    ABOC - BAKO, Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten
2.    ROB, Register voor de Osteopaten van België
3.    SBO - BVO, Société Belge d’Ostéopathie – Belgische Vereniging voor Osteopathie
4.    UVO, Unie van Osteopaten
5.    UBO - OBU, Belgische Unie van Osteopaten

Andere beroepsverengingen pretenderen vaak de osteopathie maar voldoen niet aan de normen die een voldoende competentiegraad kunnen garanderen. De reden waarom niet langer gewacht mag worden met de uitvoering van de ‘Wet Colla’ is ‘de bescherming van de patiënt’. De grootste bezorgdheid van de osteopaten en hun beroepsverenigingen immers gaat uit naar het verzekeren van de veiligheid en zekerheid voor hun patiënten. Er moet een continue kwaliteitsbewaking aanwezig zijn om de praktiserende osteopaten in hun competentie te kunnen controleren en identificeren. 

Een noodzakelijke en gedegen wetgeving hieromtrent maakt deze opgave aan de beroepsverenigingen mogelijk. De Belgische Staat blijft hier reeds meer dan 9 jaren (sinds 29 April 1999) in gebreke en laat de behoevende patiënt in een onduidelijke situatie verkeren. Daarenboven zetten de verschillende Mutualiteiten weliswaar een beperkte terugbetaling op voor de behandelingen van onder andere de osteopathie; hierbij vergaten de Mutualiteiten echter zorg te dragen voor de garantie van de kwaliteit van de behandeling. De Beroepsverenigingen van osteopaten hebben deze toestand reeds meerdere keren tijdens de voorbije jaren aan de kaak gesteld. Intern bij de Mutualiteiten wordt een andere politiek gevoerd dan deze van de "kwaliteitsbewaking”  en "kwaliteitsgarantie” voor de patiënt. 

De beroepsverenigingen osteopathie blijven bij de Mutualiteiten hiervoor ijveren en stellen onder andere met deze Website en de erin opgenomen leden osteopaten hun kwaliteit voor aan de Mutualiteiten !

Tot op vandaag is er geen duidelijkheid in de politiek die de Mutualiteiten hieromtrent volgen.


   
webdesign artMania nederlandsfrançaisenglish